Utvecklingsgrupper / Tolkcentral

Verksamhetsområdet tolkcentraler etablerades 2007. Nysams utvecklingsgrupp för tolkcentraler träffas två gånger per år för att kvalitetssäkra data, utbyta erfarenheter och diskutera utifrån olika tematiska områden.

Tolkcentralernas första nyckeltalsrapport baserat på 2010 års data publicerades 2011. I nyckeltalsrapporten året därpå publicerades för första gången nationell statistik för tolkverksamheten i Sverige.

Data bygger på det uppdrag som tolkverksamheten har utifrån hälso- och sjukvårdslagen samt den statliga offentliga utredningen om "Teckenspråk och teckenspråkiga. Översyn av teckenspråkets ställning.". Kortfattat ska regionerna erbjuda dem som är bosatta inom länet och stadigvarande vistas där, tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Tolkverksamhetens uppdrag är att organisera och tillhandahålla vardagstolkning för barndomsdöva, vuxendöva hörselskadade samt personer med dövblindhet. Uppdraget syftar till att ge förutsättningar för kommunikation mellan ovan nämnda grupper och hörande. Behov av vardagstolkning kan förekomma i olika situationer i vardagslivet, såväl planerade
som akuta, under alla tider på dygnet och året. Det är den enskilde tolkanvändarens behov som är grunden för beställningen och som styr när och i vilket sammanhang tolkning ska ske.

Exempel på nyckeltal:
- Antal beställda tolkuppdrag per 100 000 invånare i länet
- Totalkostnad i kronor (exklusive overhead) per utförd tolktimme
- Antal utförda tolktimmar (egen personal) per årsarbetare anställda tolkar
- Andel av beställda uppdrag där tolkcentralen inte kunnat tillhandahålla tolk - brist
- Utförandegrad av beställda tolkuppdrag totalt

Vill du veta mer? Du kan ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Johan Arrelöv
Tel: 070-755 89 89
Datainsamlingen är öppen
Dokument: