Utvecklingsgrupper / Ambulanssjukvård

Nysams utvecklingsgrupp för ambulanssjukvård etablerades 2010 på initiativ av akutmottagningsgruppen i Nysam. Orsaken är att det identifierades ett behov av att kartlägga och mäta ambulansernas insatser och sjuktransporter.

Sedan gruppen etablerades har gruppen arbetat med framtagning av blankett för datainsamling samt rapportstruktur och nyckeltal. Utifrån erfarenheterna från testinsamlingarna under 2010 och 2011 har blankett, definitioner och hjälptexter reviderats. Ambulanssjukvårdens första nyckeltalsrapport baserat på 2012 års data publicerades 2013.

Gruppen träffas två gånger per år. Stående huvudpunkter vid ambulanssjukvårdsgruppens möten är erfarenhetsutbyte och utvecklingsdiskussioner med utgångspunkt från insamlade data.

Viktiga utvecklingsområden är ytterligare data som beskriver kvalitet och effekter av ambulanssjukvårdens insatser. I framtiden bör dessa data kunna hämtas från det nyligen uppstartade kvalitetsregistret för ambulanssjukvård. Nysams ambulanssjukvårdsgrupp arbetar även med framtagning av ett utökat kostnadsredovisningsavsnitt för utökad möjlighet till jämförelser och analys.

Exempel på nyckeltal som ingår i rapporten:
- Antal ambulansuppdrag per 1 000 invånare i länet
- Antal disponibla ambulanstimmar per 1 000 invånare i länet
- Andel uppdragstid ambulansuppdrag av disponibla ambulanstimmar totalt
- Mediantid ambulansuppdrag
- Andel sjuksköterskor med specialistvidareutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård av sjuksköterskor totalt

Vill du veta mer? Du kan ladda ner den senaste rapporten via länken till höger. Där finner du också kontaktuppgifter till gruppansvarig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig från Nysam:
Johan Arrelöv
Tel: 070-755 89 89
Datainsamlingen är öppen