Våra tjänster inom uppföljning, analys och utbildningar

Nysams utvecklingsgrupper är vår verksamhets kärna. Grupperna är stadigt växande och ständigt tillkommer nya områden. För att läsa mer om våra utvecklingsgrupper och hur ett nysamabonnemang fungerar, klicka på rubriken Utvecklingsgrupper i menyraden ovan.

Utöver våra utvecklingsgrupper erbjuder vi en rad tjänster inom uppföljning, analys och utbildning.

Fördjupade nyckeltalsanalyser

Med utgångspunkt i Nysams omfattande jämförelsematerial erbjuder vi fördjupade analyser där vi tillsammans med representanter från verksamheten

 • tolkar och analyserar nyckeltalens implikationer för den aktuella verksamheten
 • ser på verksamhetens utveckling över tid och gör framskrivningar
 • identifierar konkreta utvecklingsområden inklusive ekonomiska konsekvenser av olika vägval
 • presenterar och diskuterar resultatet med hela verksamheten och andra eventuella intressenter

Kontakta oss gärna för mer information!

Du som inte har Nysamabonnemang kan ta del av vårt jämförelsematerial som en engångstjänst. Vi börjar med att du lämnar in samtlig data, eller utvalda delar av den data (för en något enklare analys) som just ditt verksamhetsområde jobbar med. Utifrån detta görs en benchmark med syfte att besvara ett par, på förhand definierade frågeställningar och därefter går vi om önskemål finns vidare med en fördjupad analys.

Ekonomutbildning – att få effekt av nyckeltal

Hur kan du som arbetar med ekonomi inom sjukvård och omsorg verka som förändringsagent och bli en pådrivare och möjliggörare av förändring, istället för att bara vara en ”mätare” eller kontrollant? Hur får ni faktiskt effekt av era nycketal?

Vår utbildning riktar sig till ekonomer och andra som jobbar med uppföljning, analys och utveckling inom sjukvården och omsorgen. Med utgångspunkt i konkreta verksamhetsfrågeställningar är målsättningen att deltagarna ska

 • bli skarpare analytiker och få en nyväckt lust att arbeta med fördjupade benchmarkanalyser
 • veta vilka nyckeltal som är till nytta för verksamheten och på vilket sätt
 • förstå verksamheternas behov av analysstöd och kunna erbjuda mer konkret utvecklingshjälp
 • bli stärkta i sin roll som förändringsagenter – vad kan vi som ekonomer bidra med för att åstadkomma utveckling och förändring

Kontakta gärna Amanda Gyllenswärd så berättar hon mer om utbildningens innehåll och upplägg!

Utbildning i förändringsledning

I samverkan med våra erfarna kollegor inom Helseplans konsultverksamhet utbildar vi alla som jobbar med utveckling inom sjukvård och omsorg i förändringsledning. Utbildningen ger kunskap och verktyg som hjälper dig att gå från analys till genomförande. Kontakta gärna Niklas Källberg, som är expert på förändringsledningskunskap, för förslag på utbildningsupplägg.

Aktivitetsstudier - ett webbaserat verktyg för analys, jämförelse, utvärdering, utveckling och förändring

Genom att studera vilka aktiviteter som utförs under en till två arbetsveckor samt mäta hur mycket tid som läggs på respektive aktivitet bidrar Helseplans webbaserade aktivitetsstudie till att

 • medvetandegöra och skapa samsyn kring tidsanvändning
  • Vem gör vad? Är upplevd tid och faktisk tid överensstämmande?
 • identifiera vad som är viktigt för just er att mäta
  • Underlag för analys och utvärdering av arbetstid
  • Möjliggör jämförelse samt utveckling och förändring
 • rätt tid läggs på rätt saker av rätt personer
  • Minskad arbetstid totalt sett

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om upplägg och innehåll.

Enkätstudier

Vi har många års erfarenhet av att genomföra enkätstudier av olika slag. Kontakta oss gärna för ett förslag kring upplägg och kostnad utifrån just dina specifika behov och frågeställningar.